Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

اطلاعیه ها

پرسپکتیو کاربردی

در این دوره دانشجو توانمندی در ترسیم سه بعدی پلان های معماری در حالت های یک نقطه ای،  دو نقطه ای بدون استفاده از نرم افزار را فرا می گیرد و با مفاهیم پرسپکتیو كاربردي و انواع  آن آشنا گردد. انتظار می رود دانشجو در این درس با مفاهيمي چون ، فضا، سطوح اشیا،  مکان و موضع آشنا گردد.  
همچنین تمريناتي در جهت شناخت زوایا، اندازه ها، احجام وتناسبات ديده، تا بتواند سطح و سطوح و احجام را در فضا تجسم كرده و به صورت دست آزاد ترسيم نمايد.
شناخت نور،طریقه
  تابش، اثرات و کاربرد های نور را خواهد آموخت. شناخت سایه، نحوه شکل گیری، شناخت اجسام واقع در سایه از اهداف دیگر این درس می باشد. 

در این دوره آموزشی مباحث زیر تدریس میگردد:

-1آشنایی با مباني پرسپکتیو كاربردي

-2 اصول ترسیم پرسپکتیو یک نقطه ای

-3اصول ترسیم پرسپکتیو دو نقطه ای

-4آشنایی با مفاهیم نور وسایه

-5 تقويت تجسم فضايي ودرك روابط  بين پلان. نماو برش

-6آشنایی با اندازه ها و زوایا

-7اصول صحيح ترسيم دست آزاد

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اسکیس و طراحی دست آزاد پرسپکتیو کاربردی